જી. આર. – સર્કયુલર

Gujarat Government’s  – અગત્યના પરિપત્રો / જી. આર. – સર્કયુલર

Contents

CCC પરીક્ષા માટેના પરિપત્રો:

સરકારી અને બિન સરકારી શાળાઓ માટેના પરિપત્રો:

સરકારી અને બિન સરકારી કર્મચારીઓ માટેના મહત્વના પરિપત્રો:

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગના મહત્વના પરિપત્રો:

ગુજરાત વહીવટી વિભાગના મહત્વના પરિપત્રો:

સ્ત્રીઓ માટેના મહત્વના પરિપત્રો:

રજા સંબંધિત પરિપત્રો:

LTC રજા પ્રવાસ / વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાના પરિપત્રો:

વયમર્યાદા સંબંધિત વિવિધ પરિપત્રો:

પેન્શન યોજના માટેના પરિપત્રો:

જમીન મહેસૂલ બાબતના પરિપત્રો:

ગુજરાત મુલ્કી સેવાના તમામ નિયમોના પરિપત્રો:

પગાર આધારીત મહત્વના પરિપત્રો:

અન્ય ઉપયોગી પરિપત્રો:

(Visited 30,106 times, 34 visits today)